Praca z uczniem z trudnościami

Terapia pedagogiczna

Objęci są nią uczniowie z grupy ryzyka dysleksji, uczniowie wykazujący trudności w uczeniu się.

Działania prowadzone w ramach profilaktyki oraz terapii pedagogicznej:

 • obserwacja uczniów na bieżąco przez nauczyciela w celu szybkiego rozpoznania ewentualnych dysfunkcji u uczniów oraz podjęcia działań profilaktycznych i terapeutycznych
 • pogłębiona diagnoza pedagogiczna wykonywana dwukrotnie przez nauczyciela prowadzącego (na początku edukacji szkolnej oraz na zakończenie klasy trzeciej)
 • sprawdziany diagnozujące wykonywane w trakcie roku szkolnego mające na celu ocenę na bieżąco stanu umiejętności i wiadomości uczniów
 • badanie ryzyka dysleksji
 • wyłonienie uczniów ze specyficznymi trudnościami oraz kwalifikowanie ich na terapię
 • terapia pedagogiczna, prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę, bazująca na nowoczesnych metodach terapii i nauczania oraz wykorzystująca profesjonalne narzędzia i pomoce (np. tablice interaktywna, programy multimedialne)
 • wyniki badań diagnostycznych oraz informacje na temat przebiegu terapii i postępów uczniów są przekazywane w trakcie indywidualnych konsultacji z rodzicami dwa razy do roku (lub częściej w zależności od potrzeb).

Terapia logopedyczna

Terapią logopedyczną objęci są uczniowie wykazujący zaburzenia mowy na tle niedosłuchu, dysfunkcji intelektualnej, uczniowie z nieprawidłową artykulacją, a także posiadający trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. W ramach działań profilaktycznych i terapeutycznych prowadzone są:

 • przesiewowe badania logopedyczne, którymi objęci są wszyscy uczniowie szkoły - wykonywane w pierwszym miesiącu nauki w szkole; badania obejmują ocenę warunków anatomicznych narządów mowy, wychwytywanie nieprawidłowości uniemożliwiających prawidłową artykulację głosek (np. skrócone wędzidełko podjęzykowe, wady zgryzu, przerośnięte migdały itp.), diagnozowanie wszelkiego typu wad wymowy, ocenę stanu mowy dziecka oraz funkcji odpowiedzialnych za opanowanie umiejętności czytania i pisania
 • kwalifikowanie uczniów do terapii logopedycznej
 • pogłębiona diagnoza logopedyczna uczniów objętych terapią
 • terapia logopedyczna w bliskiej współpracy z rodzicem

Integracja Sensoryczna

Diagnoza i terapia prowadzona przez terapeutów posiadających specjalistyczne uprawnienia I i II stopnia.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

 • na początku roku diagnozowani są uczniowie na zajęciach gimnastycznych
 • kwalifikowanie wychowanków do terapii SI
 • konsultacja z rodzicami, wskazywanie aktywności ruchowych możliwych do prowadzenia w domu w celu większej efektywności działań

Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja ruchowa

W szkole przeprowadza się przesiewowe badanie wad postawy wśród uczniów, następnie organizowane są zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz rehabilitacji ruchowej dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od potrzeb.

 • zgodnie ze wskazaniami specjalistycznymi w oparciu o własną diagnozę prowadzone są indywidualne zajęcia dla wychowanków
 • diagnoza, postępy i wskazania konsultowane są z rodzicami uczniów

Terapia ręki

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Doskonale pomagają uczniom w rozluźnieniu obręczy barkowej przez co motoryka dłoni znacznie się poprawia dając wymierne efekty w codziennej pracy ucznia.

 • diagnoza wychowanków na początku roku na zajęciach z gimnastyki
 • kwalifikowanie uczniów do terapii

Na jakość pracy dydaktycznej i terapeutycznej wpływają:

 • obecność nauczyciela wspomagającego podczas zajęć dydaktycznych
 • dostosowanie wymagań i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia: klasy integracyjne, klasy specjalne, zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne
 • nauczyciele i terapeuci chętni do współpracy z rodzicem

Nauczyciele i terapeuci współpracują z innymi specjalistami w imię szeroko pojętego dobra dziecka. W razie potrzeby uczniowie kierowani są na specjalistyczne badania neurologiczne, laryngologiczne, ortodontyczne, ortopedyczne, okulistyczne, badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W pracy dydaktyczno-terapeutycznej wykorzystywane są metody:

 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • Glottodydaktyka B. Rocławskiego
 • Kocham czytać J.Cieszyńskiej
 • Dziecięca matematyka E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 • Rehabilitacja według koncepcji Bobath, PNF
 • Integracja sensoryczna J. Ayres
 • Stymulacja według Castillo-Moralesa
 • Metoda Projektu